Víceúčelové hřiště

 

Víceúčelové hřiště s umělým

povrchem v obci Křekov

P R O V O Z N Í   Ř Á D     Ř Á D   Ú D R Ž B Y

 

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.

 

Čl. I Využívání hřiště

1.   Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Křekov.

2.   Hřiště je určeno k míčovým hrám (tenis, mini kopaná, volejbal, florbal …).

3.   Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4.  Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. viz čl. č. III.

 

Čl. II Provoz a správa hřiště

1.   Provozní doba:

Letní provoz (květen – září)     8.00 – 22.00 hod dle závazných objednávek  

                 

Út a čt: 16.00 – 18.00hod    přednostně vyhrazeno místním dětem

 

Zimní provoz (říjen – duben)   hřiště otevřeno v případě dobrého počasí,

          provozní dobuoperativně stanoví správce hřiště

 

2.  Objednávky zajišťujeosobně, přes internetové stránky obce http://www.krekov.cz/, telefonicky:

SPRÁVCE HŘIŠTĚ     O V E S N Ý    P E T R, Křekov 3

                                               mob.: 732 212 052

 

3.  Správce hřiště odpovídá za zápůjčky vybavení, vede o zápůjčkách záznamy s podpisem vypůjčovatele, odpovídá za vymožení vypůjčených věcí, kontroluje uzamykání hřiště, odpovídá za uskladnění sportovního venkovního vybavení, odpovídá za poučení o chování vypůjčitele a jeho hostů na hřišti.

4.   V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli.

5.   Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

6.   V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

7.   Majitel ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště ani za případné újmy na zdraví.

8.   Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště nebo osoba jím pověřená.

                        Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1.  V areálu hřiště je zakázáno ničit zařízení hřiště včetně oplocení.

2.  Zejména platí zákaz:

            – odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

            – kouření v prostorách hřiště

            – manipulace s ohněm a ostrými předměty

            – konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

             -vstup v nevhodné obuvi – kopačky se špunty, tretry, boty s podpatkem…

            – vstup dětem do 6-ti let bez doprovodu starší osoby

            – vstup mimo vyhrazenou provozní dobu

            – přemisťování pevného  i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

– vjezd do areálu na kole, autem, motocyklem, koloběžce, kolečkových bruslích a    skatebordech

       – provoz aktivit ohrožujících bezpečnost a zdraví uživatelů

            – vodění a venčení psů, nošení skleněných nádob

3.   V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze na místě určeném osazeném lavečkami.

4.   Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5.   Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci, přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

6.   V naléhavých případech volejte:

      Evropské číslo tísňového volání   112

      Záchranná služba 155

      Policie 158

      Hasiči 150

7.   Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí a po ukončení aktivity je povinen hřiště zamést.

 

Čl. IV Nedodržování ustanovení provozního řádu

1.    Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2.  Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště.

3. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v           celé výši uhradit.

4.  Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.

 

Č1.V. Použití hřiště mimo provozní dobu

Použití hřiště mimo provozní dobu povoluje písemně starosta obce Křekov. Správce hřiště je oprávněn vydat klíč uživateli pouze po předložení tohoto písemného souhlasu.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Křekov, tj. dnem 26.3.2014, usnesením zastupitelstva obce Křekov č.j. 2/2014/ad8b)

V Křekově dne 26.3.2014

                                                                                                          otisk úředního razítka

                                                                               František Vangor

                                                                                         starosta

Příloha č. 1 – ceník za užívání areálu

CENÍK ZA UŽÍVÁNÍ AREÁLU:

Denní provoz občané Křekova………………. zdarma

Denní provoz ostatní ………………………… 20,- Kč / 1 hod / osoba
Při použití osvětlení občané Křekova……… 20,- Kč / 1 hod / osoba

Při použití osvětlení ostatní…………………. 40,- Kč / 1 hod / osoba

Provoz s osvětlením pouze osoby starší 15-ti let.
společenské a sportovní akce:

soukromé…………. ….. 500,- Kč za den + osvětlení 50,-Kč za hod

Místní občané mají na soukromé akce 50% slevu z ceny nájmu.
firemní…………………. 1 500,-Kč za den + osvětlení 50,-Kč za hod

Firemní akce našich sponzorů – sleva 50% z ceny nájmu.
Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Křekov, tj. dnem 29.4.2015, usnesením zastupitelstva obce Křekov č.06/2015/III.14
V Křekově dne 4.5.2015
otisk úředního razítka
Martina Burdová
starostka

 

 

 

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality